Om kyla och luftkonditionering

Om kyla och luftkonditionering

 

I ordlistor definieras "kylning" som en process, som gör någonting kallt, men egentligen är kylning en process, som tar bort värme. "Kyla" kan definieras som avsaknaden av värme. Värme är en form av energi och överförs från en kropp till en annan, när temperaturskillnad mellan dem råder.

I en fysisk grundsats sägs, att värme endast kan "strömma" i en riktning från en kropp med högre temperatur till en med lägre. I en kylprocess transporteras värme från en lägre temperatur till en högre. För att möjliggöra denna värmetransport krävs att energi (arbete) tillförs processen.


Carrier Kyla

Historia

I hundratals år skedde all kylning av matvaror genom naturlig kylning och genom användning av is och snö. Det var inte förrän 1775, som experiment gjordes att konstgjort framställa lägre temperaturer men dessa tidiga experiment lämnade dock aldrig laboratoriet. År 1834 söktes det första patentet på en maskin för mekanisk kylning. Detta var ett brittiskt patent och en formulering i patentet är fortfarande av principiellt intresse, då den beskriver det mekaniska kylsystemet, som det används ännu idag:

"Vad jag avser är ett arrangemang, i vilket jag har möjlighet att använda ett flyktigt medium till att framställa kylning eller frysning av en vätska och att samtidigt kontinuerligt kondensera detta flyktiga medium för att gång på gång bringa mediet till återanvändning utan förlust."

Den första amerikanska maskinen för mekanisk kylning togs i bruk år 1885 i Cleveland, Ohio, och användes för produktionen av is. Omkring år 1900 började elektricitet att installeras i många hem och genom utveckling av de små elektriska motorerna kom kylskåpet till användning i hemmen. Numera är kylmaskiner tillverkade i storlekar upp till 10.000-tals kW kyleffekt. Dessa anläggningar är dock tillverkade efter samma princip, som beskrevs i det första patentet för mer än 150 år sedan.

 

Luftkonditionering

Luftkonditioneringens syfte är att upprätthålla önskat inomhusklimat avseende temperatur, fuktighet och luftkvalitet. Allt för att skapa ett bra arbetsklimat för de personer som arbetar och vistas i lokalen.

Doghouse Cooling By Carrier

Luftkonditioneringsanläggningen kan vara ett centralt system med kyl- och värmebatteri placerat i ett konventionellt ventilationsaggregat eller enhetsaggregat. Anläggningen kan också byggas som ett lokalt system med t ex fläktkonvektorer direkt i de lokaler som skall kylas. Oavsett systemlösning så har olika anläggningar ett och samma syfte; att hålla luften och de som arbetar i lokalen i god kondition.

 

Historien om luftkonditionering är historien om Willis Carrier

I början av 1900-talet satt den unge teknologen Willis Carrierpå järnvägsstationen i Pittsburgh, USA, och studerade hur vattnet kondenserade i all smogg som fanns kring byggnaden. Han såg hur daggpunkten förändrades och med hjälp av denna iakttagelse byggde han sin idé om hur man kan tillgodogöra sig den fuktiga luftens fysik, d v s att luften innehåller vattenånga vid olika temperaturer. Ändrar man på denna temperatur, så ändras också den relativa fuktighetshalten i luften.

Luftkonditionering handlar om att kyla, värma, avfukta, befukta och reglera luftflöde och temperaturer. Det är först när allt det behärskas som man kan prata om luftkonditionering och det var det sammanhanget som Willis Carrier löste.

Efter avslutade universitetsstudier konstruerade Willis Carrier en maskin som kunde styra både luft och fuktighet. Därmed hade luftkonditioneringen sett dagens ljus och den första kunden var en frustrerad tryckare i New York, som inte lyckades trycka en hyfsad färg på grund av att förändringar i inomhusluftens värme och fuktighet ändrade på papprets dimensioner och dessutom skadade hans bläck. Den första försäljningen av ett Carrier-system utomlands skedde till en tygfabrik i Yokohama år 1907.

 

Mr . Willis Carrier
Willis Carrier (i hatt) vid en av sina första centrifugalmaskiner

 

Carrier Engineering Corporation startade 1915

Willis Carrier var en vetenskapsman med kommersiell anknytning, som insåg att hans idéer var värdefulla både industriellt och ekonomiskt. Vidare lyckades han föra ner ingenjörsvetenskapen till en praktisk nivå och övertygade olika intressenter att satsa på Carrier Engineering Corporation, som bildades år 1915. Man installerade luftkonditioneringssystem i alla slags miljöer, som krävde bra luft för stora folksamlingar. Installationerna innehöll fläktsystem, kylkompressorer och sofistikerade kylelement och lade grunden till det som senare blev en jätteindustri.

Under den här tiden kom även de första semihermetiska kompressorerna. Mycket utvecklades under andra världskriget för mattransporter till den amerikanska armén och efter kriget skedde en anpassning till en civil marknad.

 

Efter kriget

Efter andra världskrigen vaknade världen upp med enormt ljusa framtidsförhoppningar och en stor kommersiell marknad för kyla växer fram. Livsmedelsförsörjningen ökar explosivt liksom kraven på hur vi behandlar våra livsmedel. Kylskåp med frysfack blev en självklarhet i varje hem och luftkonditionering i hem och på arbetsplatsen upplever en blomstringstid.

 

I Sverige

I Sverige började luftkonditionering säljas i slutet av 50-talet. Richard Petterson hette en man, som hade en kylfirma i Göteborg och som under en USA-resa kom i kontakt med Carrier. Han insåg att det fanns en marknad för luftkonditionering även i Sverige, speciellt i samband med de allt mer ökade kraven på ett behagligt inomhusklimat. Även den alltmer framskridande byggnadstekniken med alla apparater, all belysning och större fönsterytor, som skapade egenvärme krävde ventilation. Richard Petterson startade försäljningen i liten skala med så kallade enhetsaggregat till kontor och butiker, men utökade snart till att innefatta även vätskekylaggregat, som Carrier var först med att utveckla.

Det var först under 1960-talet som luftkonditioneringen utvecklades i Sverige. Men då med en våldsam kraft. Kylmaskiner och luftbehandlingsaggregat kompletterades med styr- och reglerutrustning, elektromagnetiska termostater och luftbefuktare. Även takaggregaten ökade i omfattning. Sedan har utvecklingen gått i en rasande fart och idag är luftkonditionering en naturlig del av vår inomhusmiljö.