Miljö, hälsa och säkerhet

Carrier har ett speciellt program för miljö, hälsa och säkerhet (SP001)


Inom vårt företag arbetar vi sedan flera år efter en speciell policy som kallas EH&S (SP001), vilket står för Environmental, Health & Safety. Med detta program, som Carrier använder över hela världen, vill vi minimera riskerna för skador på människa, miljö och sakvaror.

EH&S-programmet är hårt styrt inom koncernen och samtliga Carrier-bolag genomgår därför regelbundna revisioner som sedan betygsätts efter en internationell norm. Dessutom ligger det på varje arbetsledares ansvar att utföra internkontroller inom respektive avdelnings verksamhet.


EH&S på fältet

I det dagliga arbetet är det främst våra servicetekniker som påverkas av EH&S-arbetet. Här är det viktigaste att kunna identifiera risker på olika arbetsplatser ute hos kunder. Hittar man en riskfaktor så gäller det att snabbt eliminera denna, går inte detta skall arbetet utföras med beaktande av de procedurer och rutiner som Carrier tagit fram.

Det kan t ex krävas att specialutrustning införskaffas eller att personalen utbildas. I enlighet med detta utför samtliga våra servicetekniker därför en riskanalys när de kommer till en ny arbetsplats. Rent praktiskt går det till så att teknikern fyller i ett formulär som tagits fram av Carrier. All dokumention sparas och det finns även procedurer för att se till att påtalade brister verkligen åtgärdats. Riskmoment för en servicetekniker kan t ex vara att ett aggregat står olämpligt till, det kanske behöver byggas en ställning eller liknande för att ge teknikern tillräckligt med arbetsutrymme. Andra riskmoment kan vara vatten/olja på golvet i ett maskinrum eller en elinstallation, som behöver åtgärdas för att vara helt säker. Även servicebilarna genomgår regelbundna kontroller, så att t ex köldemedietuber och annat är säkert förvarat.


Identiskt med svensk arbetsmiljölagstiftning

Anledningen till att Carrier under de senaste åren lagt ner stora resurser på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor är enkel: Vi vill helt enkelt minimera riskerna för vår personal och för miljön. För oss har detta inneburit en hel del arbete med införande av nya rutiner, men vi är övertygade om att detta är något som stärkt vårt företag framför allt när det gäller kvalitet. Arbetsmiljöfrågor kommer allt mer i fokus på den svenska arbetsmarknaden och inom Carrier har vi hittills erfarit att våra kunder ställer sig positiva till vår strävan att hela tiden öka säkerheten i de utrymmen där vi har våra aggregat placerade. Även om detta ibland innebär att vi ställer krav på åtgärder från kundens sida. För oss har EH&S-policyn blivit ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.

Tittar man sedan närmare på den allt hårdare svenska arbetsmiljölagstiftningen (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete), så finner man att kraven i denna praktiskt taget är identiska med vår EH&S-policy. Det gör att vår satsning känns extra meningsfull.